INVESTIČNÍ PROCES

 
Investiční výbor je ustanoven za účelem kvalifikovaného a odborného rozhodování, a nese zodpovědnost za posouzení investičních záměrů, které předkládá jednatel, nebo obhospodařující společnost. 
Výbor garantuje, že stanoviska budou realizována v souladu se záměry fondu.
 

Příklady konkrétních realizovaných akvizic a prodejů

 

Výkonnost automobilového sektoru měřená indexy HAGI/rok 2013

 

Reporting – informování investorů

 1. Fond má vytvořenou vlastní webovou prezentaci týkající se jeho činnosti a majetkových účastí na www.engine-fund.com.
 2. Kompletní přehled o portfoliu nakoupených aktiv sestává z registračních karet, které jsou vytvořeny pro každý automobil nebo motocykl pořízený nebo obsažený v portfoliu. Registrační karta obsahuje kompletní specifikaci daného předmětu, s fotografiemi a popisem původu, historie a stavu automobilu při jeho pořízení.
 3. Investoři jsou pololetně (jednou za pololetí) informování elektronickou cestou o každém nákupu/prodeji automobilu nebo motocyklu z portfolia fondu. Informace vždy obsahují všechny relevantní údaje, které se k dané transakci vztahují.
 4. Investoři jsou měsíčně informováni elektronickou cestou (e-mailem) o aktuální hodnotě investiční akcie fondu.
 5. Investoři jsou pravidelně, nejméně však 2× ročně, informováni prostřednictvím zabezpečených webových stránek o vývoji trhu s historickými a vzácnými sběratelskými automobily, motocykly nebo automobíliemi, jakož i o výsledcích renomovaných aukčních domů.

Investiční disclaimer

V textech je uvedena řada důležitých skutečností, je třeba výslovně upozornit na to, že upozornění společnosti je třeba číst a vnímat ve svém celku, tj. kromě informací zde uvedených taktéž informace a prohlášení uvedená na jiných místech webových stránek, na něž touto cestou výslovně odkazujeme.

Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými investičními instrumenty v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo obdobných investičních instrumentů.

S investicí je vždy spojeno riziko kolísání hodnoty a návratnost původně investovaných prostředků není zaručena.

Investování do fondu nelze považovat za formu ani ekvivalent vkladu u banky, ani penzijního připojištění nebo pojištění. Investoři se o výhodnosti a vhodnosti investic rozhodují samostatně, a to s přihlédnutím k ceně, případnému nebezpečí a riziku.

I přesto, že fond má jako referenční měnu CZK, některé investice fondu mohou být denominované v cizích měnách jsou tedy vystaveny vlivům vyplývajících ze změn devizových kurzů, které mohou mít vliv na jejich kurzy, ceny, zhodnocení či výnosy z nich plynoucí. Je proto potřeba se řádně seznámit se statutem fondu a riziky v něm uvedenými.

Je-li na těchto stránkách zmínka o České národní bance, jiném tuzemském či zahraničním správním úřadu nebo instituci vykonávající dozor nad finančním trhem, nelze z této zmínky vyvozovat, že tyto instituce (nebo kterákoliv z nich) zaručují výnosy z kterékoliv investiční služby nebo návratnost investic, či že tyto instituce takové investice doporučují.

Dokument je určen jenom pro kvalifikované investory. Tento dokument a v něm obsažené informace a názory nelze mechanicky použít k nákupům a prodejům cenných papírů.

Veškerá sdělení, hodnocení a závěry, které fond poskytuje formou různých textů, reflektují názory autora daného textu v době jejich zveřejnění.

Fond nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé třetím osobám v důsledku využití informací z tohoto webu.

Veškeré zde obsažené informace a názory pocházejí, nebo jsou založeny na zdrojích, které fond považuje za důvěryhodné. Přes maximální pozornost a péči věnovanou obsahu a ověřování informací použitých při formulaci tohoto dokumentu fond tímto nepřebírá záruku za jejich přesnost a úplnost, ačkoliv vychází z toho, že byly publikovány, či sděleny tak, aby poskytovaly přesný, úplný a nezkreslený obraz skutečnosti (s výjimkou údajů vztahujících se přímo k fondu).

Uvedené informace o investicích jsou informační a nenahrazují jednotlivé prospekty, znění smluv, stanovy společností, statuty či obchodní podmínky.

Kromě výše uvedeného je vhodné upozornit, že informace na těchto stránkách je třeba vnímat:

 • s vědomím, že uváděné ceny a cíle nezohledňují transakční náklady spojené s nákupem a prodejem,
 • ve svém celku, ne jen pouze v jednotlivostech, či vytržených částech,
 • v kontextu k dalším (předcházejícím i následným) dokumentům. Na informace zde uvedené nelze pohlížet tak, jako by šlo o údaje nezvratné a nezměnitelné,
 • v kontextu k aktuálnímu dění na trzích,
 • s vědomím, že informace uvedené na webu procházejí procesem zpracování mnoha údajů z mnoha zdrojů, což je proces, který nelze plně zautomatizovat, je v něm obsažen nemalý podíl ručního zpracování včetně možného ručního přepisu údajů a přes veškerou snahu a pozornost nelze vyloučit vznik tiskové chyby a chyby plynoucí z přepisu či kopírování údajů z jiných zdrojů.
 • s vědomím omezeného rozsahu a časové platnosti dokumentu.

Je v zájmu uživatele doplnit informace a náměty obsažené v dokumentu o další informační zdroje a srovnání ještě před vlastním investičním rozhodnutím.

Tento dokument je vydán společností ENGINE CLASSIC CARS investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která je fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu příslušných právních předpisů.